Galeria
REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA TRWA PRZEZ CAŁY ROK

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Niepubliczne Przedszkole Słoneczny-Zakątek ul. 11 Listopada 158 62-030 Luboń, niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka.

 1. Wskazanie administratora – Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Słoneczny-Zakątek ul. 11 Listopada 158 62-030 Luboń tel. 881 693 625, adres email:  dorota@sloneczny-zakatek.pl, romana@sloneczny-zakatek.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole można kontaktować się korespondencyjnie na adres mailowy: bhprodo.muszynscy@gmail.com
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Niepubliczne Przedszkole Słoneczny-Zakątek przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h RODO w celu:

  1. rekrutacji dzieci do placówki,
  2. ewidencji dzieci,
  3. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  4. w celach sprawozdawczych,
  5. archiwalnym
 4. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami danych osobowych są:

  1. upoważnieni pracownicy Niepublicznego Przedszkola Słoneczny-Zakątek,
  2. podmioty współpracujące z Niepublicznym Przedszkolem Słoneczny-Zakątek, na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji umowy o współpracy.
  3. organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 6. Okresy przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Facebook
szczepienia
szczepienia
UWAGA!
UWAGA!

Akcja zbierania nakrętek

KONKURSY
KONKURSY

Konkurs plastyczny „5 porcji warzyw, owoców, lub soku”

KONCERTY
KONCERTY

Koncerty edukacyjne

Podziękowanie
Podziękowanie